Önkormányzat

Ebben a menüpontban az önkormányzati munka részleteivel, a Képviselő-testület és bizottságai összetételével, feladatkörével és hozott döntéseikkel ismerkedhetnek meg.

A Képviselő-testület feladat- és hatásköre

A helyi önkormányzat – az önkormányzati törvény keretei között – önállóan szabályozza, illetőleg egyedi ügyekben szabadon igazgatja a feladat- és hatáskörébe tartozó helyi közügyeket.

A helyi közügyek a közhatalom önkormányzati típusú helyi gyakorlásához, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátásához, valamint mindezek szervezeti, személyi és anyagi feltételeinek helyi megteremtéséhez kapcsolódnak.

Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

 • a településfejlesztés,
 • a településrendezés,
 • az épített és természeti környezet védelme,
 • lakásgazdálkodás,
 • a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés,
 • a csatornázás,
 • a köztemető fenntartása,
 • a helyi közutak és közterületek fenntartása,
 • helyi tömegközlekedés, köztisztaság és a településtisztaság biztosítása,
 • gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,
 • közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,
 • az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás,
 • a közösségi tér biztosítása,
 • közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása,
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása,az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

Az önkormányzat köteles gondoskodni:

 • az egészséges ivóvízellátásról
 • az óvodai nevelésről
 • az általános iskolai oktatásról és nevelésről
 • az egészségügyi és a szociális alapellátásról
 • a közvilágításról,
 • a helyi közutak és a köztemetők fenntartásáról
 • a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről.

Az önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért.

A Képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, az állandó bizottságokra átruházhatja. Az átruházott hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

A Képviselő-testület havonta ülésezik, amelynek összehívásáról a polgármester gondoskodik, amelyet egyben vezeti is.

A Képviselő-testület  ülését a polgármester köteles 8 napon belül összehívni a képviselők egynegyedének vagy bármelyik állandó bizottságának (továbbiakban: bizottság) indítványára. Halaszthatatlan esetben esetben a polgármester rendkívüli ülést hívhat össze.

A Képviselő-testület  ülése – az alábbi bekezdésben foglaltakat kivéve – nyilvános.

A Képviselő-testület  zárt ülést tart: választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá az önkormányzati hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

A Képviselő-testület zárt ülést rendelhet el, az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

A Képviselő-testület fél éves munkatervét a jegyző készíti el és amelyet a polgármester terjeszt elő.  A munkaterv tervezet készítéséhez a jegyző javaslatot kér a képviselőktől, a bizottságoktól és a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőitől. A jegyző a javaslatokról akkor is tájékoztatja a Képviselő-testületet, ha azokat a tervezetbe nem vette fel.

A Képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselőknek több mint a fele jelen van. Döntéseit nyílt szavazással hozza.

A Képviselő-testület  részben a helyi önkormányzatokról szóló törvény, részben a maga által alkotott Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) alapján működik.

Az önkormányzat a feladat-és hatáskörébe tartozó helyi érdekű közügyeken önállóan jár el, melyek kötelező, illetve önként vállalt feladat-és hatáskörök lehetnek és a helyi közügyek széles körét fogják át.

A Képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket a Polgármesteri Hivatal munkatársai készítik elő, a bizottságok véleményezik.

Az Önkormányzat évente előre meghirdetett közmeghallgatást tart, melyen a választópolgárok közérdekű javaslatokat tehetnek, elmondhatják véleményüket a Képviselő-testület  működéséről, és kérdéseket intézhetnek az önkormányzati képviselőkhöz.

Ugrás a lap tetejére