Almenü

Bizottságok

PTKB

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság feladat és hatásköre

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi:

1.         az önkormányzat gazdasági programjait, a költségvetés tervezetét, s a költségvetés módosításait és a zárszámadást,

2.         a gazdasági, pénzügyi kihatású előterjesztéseket,

3.         az önkormányzatot érintő vállalkozás-fejlesztési elképzeléseket,

4.         az önkormányzati intézmény alapítását, gazdasági társaság, intézményirányító társulás létrehozását vagy javaslatot tehet ilyen döntés meghozatalára,

5.         az önkormányzati  ingatlanok licit induló, illetve eladási árát,

6.         intézmény megszüntetése, átszervezése miatt feleslegessé vált önkormányzati tulajdonú állóeszközök hasznosításáról, illetve átcsoportosításáról, értékesítéséről,

7.         az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek bérleti, illetve haszonbérleti díja, mértéke megállapításának elveit,

8.         az újrahasznosításra alkalmassá tett állami tulajdonban lévő földnek a települési önkormányzat tulajdonába való ingyenes átvételéről (Htv.39. § (1) bekezdés a./ pontja),

9.        a gazdasági és pénzügyi ellenőrzések éves programját,

10.       az átfogó, különböző időtávú településfejlesztési koncepciókat, terveket, programokat,

11.       a nemzeti értékhatárt meghaladó összegű önkormányzati beruházások programjait. Állást foglal az Önkormányzat fejlesztési javaslatokkal, igényekkel kapcsolatban.

12.       a Képviselő-testület döntése előtt a településrendezési terveket,

13.       a belterületbe vonások megvalósítási ütemtervét, munkarészeit, költségvetési kihatásait,

14.       a közlekedés feltételeinek javításával, a forgalomszervezéssel kapcsolatos koncepciókat, javaslatokat, fejlesztési elképzeléseket,

15.       zárt ülésen véleményezi egyéb beszerzések esetében az ajánlati felhívást, vagy az ajánlati dokumentációt. Meghívásos eljárás esetén zárt ülésen véleményezi – az ajánlattételre felkért vállalkozók felé történő megküldés esetén – az ajánlati felhívást, illetve az ajánlati dokumentációt,

16.       zárt ülésén véleményezi az önkormányzat fejlesztésnek minősülő beszerzései esetén az ajánlati felhívást, illetve az ajánlati dokumentációt közzététele előtt, illetve meghívásos eljárás esetén az ajánlattételre felkérni kívánt vállalkozók felé történő megküldés előtt,

17.       zárt ülésén véleményezi az önkormányzat fejlesztésnek minősülő beszerzései esetén az előkészítő bizottság által összeállított javaslatot.

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatot:

1.         dolgoz ki az önkormányzat saját bevételei növelésének lehetőségére,

2.         tehet új helyi adó bevezetésére, illetve véleményezi az ilyen irányú javaslatokat,

3.         tesz hitelek felvételére, kötvénykibocsátásra, s véleményezi az ilyen irányú kezdeményezéseket,

4.         tesz érdekeltségi szabályozók kialakítására, illetve véleményezi az ez irányú tervezeteket,

5.         tesz a privatizálható, valamint vállalkozásba adható vagyoni kör kijelölésére,

6.         dolgoz ki az önkormányzat bérlet útján hasznosítható vagyontárgyai bérleti díjaira,

7.         dolgoz ki az önkormányzatokat megillető tulajdonosi jogok gyakorlására, kötelezettségek teljesítésére,

8.         tesz a község különböző területei között meglévő ellátási szintkülönbségek mérséklésének módjára,

9.         tehet önkormányzati tulajdonú területek hasznosítására, felhasználására,

10.       dolgoz ki környezeti ártalmak csökkentésére.

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ellenőrzi:

1.         az önkormányzati vagyon kezelését,

2.         az önkormányzati vagyon működtetésének pénzügyi vonatkozásait és az önkormányzati érdekeltségi bevételek vonatkozásában pénzeszközök átmeneti lekötését.

Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság:

1.         figyelemmel kíséri a költségvetési előirányzatok teljesítését,

2.         előkészíti az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételére irányuló előterjesztéseket, s javaslatot tesz a társaságban az önkormányzatot képviselő személyre,

3.         értékeli gazdaságilag, pénzügyileg az önkormányzat gazdasági társaságban való részvételét,

4.         vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesítését,

5.         figyelemmel kíséri a községfejlesztési tervek végrehajtását,

6.         figyelemmel kíséri a településszerkezeti és szabályozási tervek hatályosulását, a községfejlesztés és a községrendezés összhangját,

7.         kezdeményezi és véleményezi a védett területek, épületek karbantartását, felújítását, rekonstrukcióját és annak támogatását,

8.         a közbeszerzési szabályzat szerint véleményezi az önkormányzat fejlesztésnek minősülő beszerzéseit, valamint a tervezői ajánlatokat. Elbírálja a tervezői, lebonyolítói, kivitelezői ajánlatokat,

9.         figyelemmel kíséri az épített és természeti környezet védelmét, különös tekintettel a község Környezetvédelmi Programjában meghatározott elvekre és feladatokra. Ezzel összefüggésben véleményezi a jelentősebb beruházási terveket, programokat,

10.       foglalkozik a község levegőtisztaság-védelmi, vízminőség-védelmi, zajvédelmi koncepcionális, stratégiai kérdéseivel és javaslatokat dolgoz ki megoldásukra,

11.       intézkedéseket kezdeményez a környezetszennyezés megszüntetésére,

12.       javaslattevőként és véleményezőként közreműködik a község közterületeinek kialakítási, tervezési munkáiban

A bizottság tagjainak száma: 5 fő


Ugrás a lap tetejére