Almenü

Bizottságok

VTB

Önkormányzati képviselők és polgármester vagyonnyilatkozat nyilvántartásba vételével, kezelésével és ellenőrzésével foglalkozó Bizottság Feladat és hatásköre


A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A. §. (1) – (5) bekezdésében leszabályozottak alapján az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatot kötelesek tenni, amelyet a vagyonnyilatkozat tételi nyilatkozat kitöltésével (LETÖLTÉS!) és leadásával teljesítik, amelyhez a kitöltési útmutató kapcsolódik (LETÖLTÉS!)

Az Ötv. 22. §. és Ökjtv. 10/A. §. (3) bekezdése alapján Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 fős Bizottságot hozott létre a polgármesteri, képviselői és hozzátartozói vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos teendők ellátására.

A bizottság alapvető feladatai:

–          igazolást ad ki a kitöltött vagyonnyilatkozatok átvételéről,

–          nyilvántartást vezet az átvett vagyonnyilatkozatokról, továbbá az azokhoz kapcsolódó egyéb iratokról,

–          hozzáférhetővé teszi a polgármesteri, alpolgármesteri és a képviselői vagyonnyilatkozatokat,

–          vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén felhívja az érintettet az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok közlésére,

–          ellátja a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

–          összeférhetetlenségi eljárást lebonyolítja

Vagyonnyilatkozatok átvételének eljárása:

–          A hivatal tájékoztatást és nyomtatványokat ad közre vagyonnyilatkozattételi kötelezettségekkel kapcsolatosan az érintettek számára.

–          A vagyonnyilatkozatok átvételére Bizottsági ülés keretében kerül sor, melyről jegyzőkönyv készül.

–          Az átvételi eljárás folyamán nyilvántartásba veszik a polgármester, képviselői és hozzátartozói nyilatkozatokat, amelyről a Bizottság igazolást állít ki a nyilatkozatot tevő részére.

–          Az átvételi eljárás lefolytatása után a hivatal útján gondoskodik a vagyonnyilatkozatok biztonságos tárolásáról, illetve a polgármesteri és képviselői nyilatkozatok megtekinthetőségéről.

A Bizottság vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos ellenőrzési eljárása:

Az Ökjtv. 10/A. §. (4) bekezdése alapján a Bizottságnál bárki ellenőrzést kezdeményezhet. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának csak a vagyonnyilatkozat konkrét tartalmára vonatkozó tényállítás esetén van helye.

Amennyiben az eljárásra irányuló kezdeményezés nem jelöli meg konkrétan a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát, a bizottság elnöke felhívja a kezdeményezőt a hiány pótlására. Ha a kezdeményező tizenöt napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, vagy ha a kezdeményezés nyilvánvalóan alaptalan, a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.

Az ellenőrzési eljárás megismétlésének ugyanazon vagyonnyilatkozat esetében csak akkor van helye, ha az erre irányuló kezdeményezés új tényállítást, illetve adatot tartalmaz. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárásra irányuló – új tényállítás nélküli – ismételt kezdeményezést a bizottság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasíthatja.

A Bizottság eljárására a Képviselő-testület zárt ülésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Az ellenőrzésben érintett az eljárás során a vagyonnyilatkozatokat kezelő bizottság felhívására köteles a saját, illetve a hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatokat 15 napon belül, írásban bejelenteni.

A vagyonnyilatkozat megtételére szolgáló nyomtatványon szereplő adatkörrel kapcsolatosan kérhet azonosító adatokat. Az azonosító adatok körébe tartoznak (– a teljesség igénye nélkül -) a következők:

–          a hozzátartozókra vonatkozóan pl. születési idő, hely, anyja neve, állandó lakásának címe, stb.,

–          az ingatlanokra vonatkozóan pl. az ingatlan pontos címe – település, kerület, út, utca, hsz. – stb.,

–          a gépjárművekre vonatkozóan pl. a személygépkocsi, tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár rendszáma, alvázszáma, stb.,

–          a védett műalkotásra, gyűjteményre vonatkozóan pl. a műalkotás alkotójának neve, az alkotás címe, a gyűjtemény megnevezés stb.,

–          az értékpapírban elhelyezett megtakarításra vagy egyéb befektetésre (részvény, kötvény, részjegy, nagy értékű biztosítás stb.) vonatkozóan pl. azok sorszáma stb.,

–          a takarékbetétben elhelyezett megtakarításra vonatkozóan pl. pénzintézet neve, betétkönyv száma és az abban elhelyezett összeg stb.,

–          a pénzintézeti számlakövetelésre vagy más, szerződés alapján fennálló pénzkövetelésre vonatkozóan, pl. a pénzkövetelés jogcíme, a kötelezett neve, lakcíme, a követelés összege, a szerződés (követelés) kelte, lejárati ideje stb.,

–          a magánszeméllyel szembeni tartozásra vonatkozóan pl. a hitelező neve, lakcíme, a tartozás összege, kelte, lejárati ideje stb.,

–          a gazdasági társaságban fennálló tisztségére vagy érdekeltségére vonatkozóan pl. cégbejegyzés száma, a gazdasági társaság székhelye, nyereségből való részesedés stb.

Az eljárás eredményéről a Bizottság a soron következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

A vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik.

A vagyonnyilatkozatokra vonatkozó azonosító adatokat az eljárás lezárását követő 8 napon belül törölni kell.

A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos adatvédelem:

A Bizottság az átvett vagyonnyilatkozatokról nyilvántartást vezet. (A nyilvántartás tartalma, elemei: nyilvántartási szám, név, nyilvántartásba vétel időpontja, bizottsági elnök aláírása). A nyilvántartásba vételről és számáról a Bizottság igazolást állít ki. A beérkezett vagyonnyilatkozatok borítékát nyilvántartási számmal, nyilvántartásba vételének időpontjával és Bizottsági tagok pecséttel, aláírással látják el.

Az Ökjtv. 10/A. §. (3) bekezdése alapján:

–          a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozata nyilvános. A vagyonnyilatkozat Papkeszi Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

–          a hozzátartozók vagyonnyilatkozata és az annak ellenőrzéséhez szolgáltatott azonosító adatok, valamint a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatának ellenőrzéséhez szolgáltatott azonosító adatok nem nyilvánosak, azokba csak a bizottság tagjai tekinthetnek be, kizárólag ellenőrzés céljából, zárt ülés keretében.

Az iratokba való betekintéskor betekintési lapot kell készíteni. (A betekintési lap tartalma: dátum, betekintő neve, lakcíme, személyi száma, aláírása, továbbá mibe kérte betekintését.)

Az ellenőrzés során bekért adatok és átvett továbbított iratokról külön igazolást állít ki az ellenőrzés alá vont személy részére. Az ellenőrzési eljáráshoz szolgáltatott azonosító adatokat az eljárást követően, a Képviselő-testületi beszámoló megtétele után 8 nappal meg kell semmisíteni. A megsemmisítésről a Bizottság jegyzőkönyvet készít.

A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos iratokat együttesen Papkeszi Polgármesteri Hivatal páncélszekrényében a többi irattól elkülönítetten kezeli a személyi ügyekért felelős köztisztviselő.

A hozzátartozók vagyonnyilatkozatát és a vagyonnyilatkozatok ellenőrzéséhez szolgáltatott azonosító adatokat tartalmazó dokumentumot, valamint a polgármester, az alpolgármester és az önkormányzati képviselő vagyonnyilatkozatának ellenőrzéséhez szolgáltatott azonosító adatokat tartalmazó dokumentumot – a velük kapcsolatos tényleges, az ellenőrzéshez kapcsolódó eljárási cselekmények időtartamát kivéve – zárt borítékban kell tárolni. A borítékra a Bizottság rávezeti nyilvántartási számát, nyilvántartásba vételének időpontját, ellátja aláírásával, továbbá hivatali pecsétekkel a titkosság biztosítása érdekében.

A Bizottság tagjainak száma: 3 fő.

Ugrás a lap tetejére