Polgármester

Ráczkevi Lajos polgármester

Ráczkevi Lajos polgármester

Telefon: +36-30-526-7134
Email: polgarmester.ph[kukac]invitel.hu

Ráczkevi Lajos vagyok, Születésem óta Papkeszin élek.
Tanulmányaimat a helyi általános iskolában kezdtem. Az érettségi vizsgát Veszprémben, a Kállai Éva Gimnáziumban szereztem meg. Balatonfűzfőn és Budapesten tanultam az irányítástechnikai műszerész szakmát. Ezek után a vendéglátó üzletvezető később pedig a kereskedelmi üzletvezető szakmát sajátítottam el. Jelenleg a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karon szociálpedagógiát hallgatok.
A katonai szolgálat után a Nitrokémia VI –os számú gyáregységében dolgoztam mint műszerész. 1992-től falumban egyéni vállalkozást vezetek. 2006–tól Papkeszi alpolgármestere, 2008-tól pedig polgármestere vagyok. 2009-től a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásánál az egészségügyi bizottság tagja vagyok. Hobbijaim a gasztronómia és kertészkedés, de ha időm engedi, szívesen túrázom és horgászom a családommal.


A polgármester feladat és hatásköre

A polgármester kaphat mind önkormányzati, mind államigazgatási hatósági jogköröket, de ennek ellenére sem lesz a polgármester az államigazgatási jogkörök fő hordozója, mert feladatainak zöme

 1. az önkormányzatisághoz
 2. a helyi önkormányzati ügyek intézéséhez
 3. a képviselő-testülethez, illetve
 4. a képviselő testület által reá átruházott hatáskörökhöz kapcsolódik.

A polgármester a települési önkormányzat képviselő-testületének képviselője, és a képviselő-testülete egyes hatásköreit a polgármesterre ruházhatja (1990. évi LXV. tv. 9. § (1) bek.).

A polgármester az önkormányzati feladatain kívül törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló kormányrendelet alapján kivételesen államigazgatási feladatokat és hatásköröket is elláthat (1990. évi LXV. tv. 7. § (1) bek.). A polgármesteri foglalkoztatási jogviszony a képviselő-testület között választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony (1990. évi LXV. tv. 1. § (1) bek.).

A polgármester foglalkoztatási jogviszonya létrejön:

 1. a megválasztásával a háromezernél kevesebb lakosú községi önkormányzatnál, ha főállású polgármesterként választották meg
 2. a szervezeti és működési szabályzat módosításával a háromezernél kevesebb lakosú községben, ha a képviselő-testület a társadalmi megbízatást főállásúra változtatja (1990. évi LXV. tv. 1. § (2) bek.).

A polgármesteri tisztség betöltése mellett a polgármester egyebek között nem lehet:

 1. köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa, az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője,
 2. a Kormány tagja, államtitkár, szakállamtitkár, központi államigazgatási szerv köztisztviselője,
 3. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és felügyelő bizottságának elnöke és tagja, vezető alkalmazottja és munkavállalója,
 4. bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó, a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja,
 5. más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, más települési önkormányzat képviselő-testületének tagja,
 6. a közigazgatási hivatal vezetője, köztisztviselője; annak a területi, helyi államigazgatási szervnek a köztisztviselője, amelynek feladatkörébe az adott önkormányzatot érintő ügyek tartoznak, és illetékessége az önkormányzatra kiterjed,
 7. jegyző (főjegyző, körjegyző), aljegyző, a képviselő-testület hivatalának köztisztviselője,
 8. a területileg illetékes területfejlesztési tanács hivatali szervezetének munkavállalója, a képviselő-testület által alapított költségvetési szerv vezetője, vezető-helyettese, gazdasági vezetője, továbbá olyan közalkalmazott, aki kinevezését, megbízását a képviselő-testülettől kapja (1990. évi LXV. tv. 33/A. § (1) bek.).

A polgármester tisztsége megszűnik:

 1. az új polgármester megválasztásával, az Országgyűlésnek a helyi önkormányzat képviselő-testülete feloszlatását kimondó határozatával, a képviselő-testület feloszlásának kimondását követően új polgármester megválasztásával,
 2. a polgármester halálával, a tisztségről történő lemondással, az összeférhetetlenség kimondásával,
 3. sorozatosan törvénysértő tevékenysége, mulasztása miatti jogi felelősségének jogerős bírósági ítéletben történő megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,
 4. választójoga elvesztésével, a polgármesternek e tisztségével összefüggő bűncselekménye miatt, a büntetőjogi felelősség jogerős megállapításával, az ítélet jogerőre emelkedésének a napjával,
 5. ha az eskü letételét a képviselő-testület előtt megtagadja (1990. évi LXV. tv. 2. § (1) bek.).

A polgármester foglalkoztatási jogviszonya megszűnik a tisztségének megszűnésével, a tisztség megszűnése napján, vagy közös megegyezéssel, a megegyezés szerinti napon (1990. évi LXV. tv. 2. § (3) bek.).

A polgármester feladat- és hatásköre

Az önkormányzati (polgármesteri, képviselő-testületi) és államigazgatási (jegyzői) hatáskörök szétválasztását erősítik, és annak mintegy garanciáját is jelentik az alábbi tilalmak:

 1. az önkormányzat döntését a jegyző köteles végrehajtani, azt nem bírálhatja felül, ellenvetéseit csak az előkészítő szakaszban fogalmazhatja meg, köteles viszont jelezni a képviselő-testületnek (polgármesternek, képviselő-testület bizottságának), ha döntésük jogszabályt sért (1990. évi LXV. tv. 36. § (3) bek.)
 2. a képviselő-testület, sem a polgármestert, sem a jegyzőt nem utasíthatja, ha a saját államigazgatási hatáskörében jár el, ilyen döntését nem is bírálhatja felül (1990. évi LXV. tv. 7. § (3) bek.).

A polgármester:

 1. a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja a hivatalt;
 2. a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában;
 3. dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, és egyes hatásköreinek a gyakorlását átruházhatja
 4. a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására;
 5. a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
 6. gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a főállású alpolgármester, a jegyző és az önkormányzati intézményvezetők tekintetében (1990. évi LXV. tv. 35. § (2) bek. a)-e)).
Ugrás a lap tetejére