Szociális tűzifa

Értesítés

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy Papkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális tűzifa igénylést nyújtott be a Belügyminisztériumba és pályázatára 33 erdei m3 tűzifa juttatásban részesült.

A Képviselő-testület 10/2014. (X. 28.) önkormányzati rendeletében szabályozta a szociális célú tüzelőanyag juttatásának helyi szabályait.

Szociális tűzifa juttatást az önkormányzat csak a fenti keret erejéig tud biztosítani.

1 m3 tűzifa juttatásban részesíthető az a rászoruló személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 170 %-át (48.450,-Ft/hó), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 220 %-át (62.700,-Ft/fő) nem haladja meg.

A támogatás megállapításakor előnyben részesül, aki

  • aktív korúak ellátására, vagy
  • időskorúak járadékára, vagy
  • lakásfenntartási támogatásra jogosult, vagy
  • családjában halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, a támogatásban részesülő személy a tűzifát csak saját háztartásában használhatja fel, nem értékesítheti, másnak nem adhatja át. (A rendelet a www.papkeszi.hu honlapon, továbbá a Hivatalban megtekinthető!)

A támogatás iránti kérelmeket, az arra rendszeresített nyomtatványon

2020. november 9. napjától 2020. december 15. napjáig

a Hivatalban (Papkeszi, Fő u. 42.) lehet benyújtani.

A támogatás biztosítása a kérelmek beérkezésének sorrendjében, a rendelkezésre álló keret felhasználásáig történik.

Papkeszi, 2020. november 3.

Ráczkevi Lajos

polgármester