Települési tanévkezdési támogatás

A kérelem benyújtási határideje tárgyév szeptember 30. napja.

Jogosultsági feltételek:

Települési tanévkezdési támogatásban részesülhet, amennyiben Papkeszi községben lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen Papkeszi község közigazgatási területén élő kérelmező,

  1. aki háztartásában 3-18 év közötti gyermeket nevel, továbbá középiskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató fiatal felnőtt eltartásáról gondoskodik és
  2. háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át (199.500,-Ft/fő).

A kérelem benyújtási határideje tárgyév szeptember 30. napja. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás mértéke:

A támogatás összege tanulónként egységesen 15.000,- Ft.

Ügyindítás:

Az eljárás kérelemre indul, melyet Papkeszi Község Önkormányzatánál, az erre rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani.

Benyújtási határidő folyamatos.

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban nyolc nap, teljes eljárásban hatvan nap.

Csatolandó mellékletek:

  • jövedelemigazolás, mind a kérelmezőre, mind pedig a vele egy háztartásban élő családtagokra, az összes típusú jövedelemre vonatkozóan,
  • lakcímkártya, személyi igazolvány és TAJ kártya bemutatása a kérelmezőre vonatkozóan
  • 16. életévét betöltött gyermek nappali oktatás munkarendje szerint fennálló középiskolai tanulói jogviszony igazolása

Vonatkozó jogszabályok:

  1. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
  2. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.)
  3. a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelet.

Ügyintézés: Ügyfélfogadási idő:

Papkeszi Község Önkormányzata Hétfő: 8.00-12.00, 12.30-16.00
8183 Papkeszi, Fő u. 42. Szerda: 8.00-12.00, 12.30-17.00

Tel: 88/588-650 Péntek: 8.00-12.00

Ügyintéző: Mojzerné Mátraházi Anna

Ügyintéző elérhetősége: Tel: 88/588-650
e-mail: mojzerne.ma@papkeszi.hu

Letölthető nyomtatvány